STATULUL ASOCIAŢIEI AMICII SALVAMONT BRAŞOV

 

CAPITOLUL I. DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE

Art.1. ASOCIAȚIA AMICII SALVAMONT BRAŞOV denumită în continuare Asociație, este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. În temeiul dreptului constituţional la asociere următorii membri consimt la constituirea Asociației:

 • Iulia Tamas
 • Codruţa Tanu
 • Ioana Uscoiu
 • Csaba Imreh

Art.3. Asociaţia îşi are sediul social în judeţul Braşov, municipiul Săcele, str. George Moroianu, nr.387 şi se poate modifica prin decizia Consiliului Director.

Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate.

Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate.

Art.4. Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut.

Art.5. Emblema clubului este:

sigla-as-bv

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTUL ASOCIAŢIEI

Art. 6. Scopul Asociaţiei este reprezentat de promovarea activităţilor cu caracter montan în rândul tinerilor şi nu numai, educarea şi informarea acestora asupra importanţei respectării şi protejării patrimoniului montan şi a mediului înconjurător.

Art. 7. Obiectivele Asociaţiei sunt evidenţiate prin următoarele activităţi:

 1. Promovarea activităţilor montane (drumeţie, schi, alpinism precum şi orice activități şi sporturi cu caracter montan) şi a patrimoniului natural şi antropic al României;
 2. Organizarea de cursuri/ateliere/seminarii/mese rotunde / conferinţe/ dezbateri cu caracter montan susţinute de membrii Asociaţiei şi de persoane calificate;
 3. Organizarea de drumeții, ture şi expediții în țară şi/sau străinătate pentru adulţi şi/sau copii;
 4. Organizarea de acţiuni pentru refacerea şi/sau întreținerea traseelor şi marcajelor montane, construirea/ repararea/ întreţinerea cabanelor şi refugiilor alpine;
 5. Organizarea de activități specifice conform scopului Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei pentru protecția mediului (de ex. concursuri, maratoane, tabere);
 6. Realizarea şi editarea de materiale privind domeniul montan şi rezultatele Asociaţiei (de ex: pliante, afişe, broşuri, ghiduri turistice, hărți,materiale informative tipărite sau electronice)
 7. Organizarea de activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, privind subiecte din domeniul montan;
 8. Crearea unei baze materiale proprii de echipament montan şi hărţi;
 9. Acordarea de consultanță şi consiliere persoanelor interesate de domeniul montan;
 10. Derularea de programe proprii sau în parteneriat cu autoritățile publice din țară şi străinătate, în domeniul montan;
 11. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

 CAPITOLUL III. PATRIMONIUL, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 8. La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 1200 lei, fiind depus integral, în numerar, în contul Asociaţiei de către membrii fondatori.

Membrii fondatori au contribuit în mod egal la constituirea patrimoniului Asociaţiei.

Art.9.Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

Valoarea cotizației se stabileşte de Adunarea Generală.

Asociația poate înființa societăți comerciale. Dacă  dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale nu se reinvestesc în aceleaşi societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației.

Asociația poate desfăşura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

Art.10.Cheltuielile:

 1. Organizarea de activități care au legătură cu scopul Asociației;
 2. Crearea unei baze materiale proprii;
 3. Realizarea de materiale promoționale şi editoriale care au legătură  cu scopul Asociației;
 4. Achiziţionarea  şi întreținerea consumabilelor, echipamentelor electronice şi a oricăror altor echipamente aflate în proprietatea sau în folosința Asociației;
 5. e) Achitarea de chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare etc.;
 6. f) Acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea sediului şi a punctelor de lucru ale Asociației;
 7. g) Plata drepturilor băneşti ale personalului angajat şi/sau colaboratorilor Asociației;
 8. h) Acoperirea oricăror altor cheltuieli legate de funcționarea Asociației  şi care au legătură  cu scopul Asociației.

Art. 11. Operaţiunile financiare se vor aproba de Consiliul Director şi vor fi semnate de Preşedinte sau de persoana desemnă, în mod expres, prin împuternicire scrisă.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat şi păstrat în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe numele Asociației, şi va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.

Bunurile mobile  şi imobile aparținând Asociației pot fi folosite numai pentru realizarea scopurilor Asociației şi nu pot fi împărțite între membri.

 CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 12. Membrii Asociației sunt membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii de onoare.

Membrii fondatori sunt persoanele care au luat inițiativa înființării Asociației şi au constituit patrimoniul acesteia.

Membrii fondatori au drept de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației şi se bucură de deplinătatea drepturilor ce rezultă din calitatea de membru.

Membrii fondatori sunt scutiți de plata cotizației.

Membrii asociați sunt persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13.

Membrii asociaţi au drept de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației  şi se bucură de deplinătatea drepturilor ce rezultă din calitatea de membru.

Membrii onorifici sunt propuşi de Consiliul Director şi votați de către Adunarea Generală.

Membrii de onoare sunt persoanele care şi‐au adus o contribuție importantă la desfăşurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației.

Membrii de onoare nu au drept de vot, însă pot participa la Adunările Generale ale Asociației şi face propuneri în cadrul acestora.

Membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizației.

Art. 13. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică, indiferent de sex, naționalitate, apartenență politică sau credință religioasă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

 1. Acceptă  prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară;
 2. Doreşte să sprijine sau să participe la realizarea obiectivelor Asociaţiei;
 3. Are vârsta de minim 18 ani;
 4. Este absolvent al cursurilor organizate de Asociaţie sau a făcut un stagiu de minim 1 an de pregătire alături de membrii Asociaţiei.

Calitatea de membru se dobândeşte prin completarea unei cererii adresată Consiliului de Conducere al Asociatiei împreună cu o copie a cărţii de identitate.

Calitatea de membru se dobândeşte în baza hotărârii Consiliul Director, adoptată cu majoritate simplă  de voturi, pe baza criteriilor stabilite de Adunarea Generală.

Consiliul Director are obligația să transmită solicitanților un răspuns în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii cererii.

În cazul în care o persoană îndeplineşte condițiile prevăzute la art. 13, cu excepția celei de la lit. d), aceasta poate fi considerată aspirant, în baza deciziei Consiliului Director. Aspirantul poate, începând de la data primirii răspunsului de la Consiliul Director şi până la data aprobării adeziunii de către Consiliul Director, participa la activitățile Asociației, fără a avea drept de vot sau dreptul de a lua decizii şi fără a avea obligația de a achita cotizația. Calitatea de aspirant poate fi pierdută, în baza deciziei Consiliului Director, în cazul în care solicitantul nu manifestă interes pentru activitățile Asociației.

Calitatea de membru este personală, inalienabilă şi netransmisibilă succesorilor acestuia.

Art.14. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. Renunțarea scrisă la calitatea de membru adresată Consiliului Director;
 2. Neachitarea cotizației anuale în termen de 6 luni de la termenul stabilit;
 3. Excludere, la propunerea Consiliului Director ca sancțiune pentru: încălcări grave sau încălcări repetate ale prevederilor Actului Constitutiv  şi/sau Statutului  şi/sau Regulamentului de Ordine Interioară, acțiuni  şi/sau conduite repetate ce contravin scopului Asociației, precum  şi pentru alte fapte grave aflate în contradicție cu activitatea Asociației;
 4. Deces

Calitatea de membru al Asociației se pierde în baza hotărârii Consiliul Director, adoptată cu majoritate simplă de voturi.

Calitatea de membru se poate redobândi în baza hotărârii Consiliul Director, adoptată  cu majoritate simplă de voturi.

În cazul pierderii calităţii de membru persoana este obligată să predea toate materialele primite din patrimoniul Asociaţiei precum şi legitimaţia de membru.

Art.15. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. Să participe la Adunarea Generală şi să îşi exprime votul în cadrul acesteia;
 2. Să participe la orice activitate organizată şi/sau coordonată de Asociație;
 3. Să utilizeze baza materială si informaţională a Asociației pentru atingerea obiectivelor;
 4. Să participe la activități în ţara si străinatate, în domeniul de interes al Asociației, în calitate de reprezentanți ai acesteia;
 5. Să  prezinte Consiliului Director al Asociației propuneri, sugestii  şi sesizări în legătură cu orice problemă  referitoare la organizarea  şi/sau activitatea Asociației şi să primească răspunsuri de la acestea, în termen de 30 de zile calendaristice;
 6. Să  îşi exprime în mod civilizat opiniile cu privire la activitatea oricărui organ de conducere, administrare şi control al Asociației, cu privire la orice problemă ce afectează activitatea Asociației;
 7. Să fie informați, la cerere, cu privire la activitatea şi situația financiară a Asociației;
 8. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociației.

Art. 16. Membrii Asociaţiei au obligaţia:

 1. Să cunoască şi să respecte prevederile Actului Constitutiv, Statutului Asociației şi Regulamentului de Ordine Interioară şi hotărârile organelor de conducere, administrare şi control;
 2. Să contribuie la realizarea obiectivelor Asociației;
 3. Să participe la activitățile desfăşurate sau coordonate de Asociație;
 4. Să participe anual la cel puțin o Adunare Generală a Asociației;
 5. Să participe la acţiuni în ţară şi străinătate, în domeniul de interes al Asociației, în calitate de reprezentanți ai acesteia;
 6. Să acționeze în vederea creşterii prestigiului Asociației şi să  nu întreprindă  acțiuni sau să nu manifeste conduite care contravin scopului sau intereselor Asociației;
 7. Să îşi susțină orice propunere referitoare la modificarea organizării  şi/sau structurii Asociației în cadrul Adunării Generale;
 8. Să achite cotizația până la termenul stabilit.

CAPITOLUL V.CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art 17. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz.

Adunarea Generală

Art 18. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, formată din totalitatea membrilor având fiecare câte un singur vot.

Art.19. Adunarea Generală se va întruni o data pe an în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace şedinţă extraordinară.

Art.20. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director sau cel puţin 2/3 din totalitatea membrilor Asociaţiei.

Art.21. Adunarea Generală ordinară se convoacă de Consiliul Director cu 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită prin înştiinţări scrise ce vor cuprinde data stabilită, locul desfăşurării şi ordinea de zi (se pot trimite şi prin e-mail).

Art.22. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de Consiliul Director cu 15 zile calendaristice înainte de data stabilită prin înştiinţări scrise ce vor cuprinde data stabilită, locul desfăşurării şi ordinea de zi (se pot trimite şi prin e-mail).

În cazul în care membrii doresc discutarea şi/sau supunerea la vot a altor aspecte  decât cele incluse în ordinea de zi au obligaţia de a le transmite Consiliului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire.

Art.23. În cazul în care Adunarea Generală se convoacă la cererea a 2/3 din membrii Asociaţiei solicitarea se adresează Consiliului Director. Acesta va verifica dacă cererea îndeplineşte numărul de semnatari şi va convoca Adunarea Generală.

Art.24. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul deschis a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Hotărârile Adunării Generale privind alegerea de persoane se iau prin vot secret.

Art.25. Adunările Generale vor fi prezindate de Preşedintele Consiliului Director şi/sau de către membrii acestuia.

Art.27. Hotărârile, dezbaterile şi modul de desfăşurare a Adunării Generale vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de Preşedintele Asociaţiei. Procesul verbal va fi întocmit de Secretarul Consiliului Director.

Art.29. Membrii Adunării Generale pot participa la şedinţe prin teleconferinţă, videoconferinţă sau alte mijloace similare de comunicaţie, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele şi fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului şi de a vota.

Membrii Adunării Generale îşi pot exercita votul prin împuternicire scrisă acordată unui alt membru al Asociaţiei sau unei alte persoane. Consiliul Director va pune la dispoziţia membrilor un model de împuternicire.

Art.30. Hotărârea de modificare a Statutului şi/sau a Actului Constitutiv se ia în baza votului a două treimi din numărul membrilor Adunării Generale.

Art.31. Hotărârea de dizolvare  şi lichidare a Asociației se ia în baza votului a două  treimi din totalitatea membrilor Asociației.

Art.32. Hotărârile luate de Adunarea Generală  în limitele legii, ale Actului Constitutiv  şi ale Statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.33.În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 7 zile cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Art.34. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. Analizează activitaţea Asociaţiei desfăşurată de la precedenta Adunare Generală;
 2. Aprobă bugetul Asociaţiei şi bilanţul contabil;
 3. Stabileşte calendarul de activități pentru perioada următoare;
 4. Alege sau revocă membrii Consiliului Director;
 5. Alege sau revocă Cenzorul sau Consiliul de Cenzori, după caz;
 6. Hotărăşte înfiinţarea de filiale sau sucursale, precum şi afilierea la federaţii şi confederaţii;
 7. Stabilişte cuantumul cotizaţiei anuale;
 8. Aprobă propunerile Consiliului Director privind numirea membrilor de onoare;
 9. Stabileşte criteriile de primire sau excludere a membrilor;
 10. Modifică Statutul, în condițiile prevăzute la art. 30;
 11. Dizolvă şi lichidează Asociația sau filialele, în condițiile prevăzute la art. 31;

Consiliul Director

Art.35.Consiliul Director este organul de conducere curentă a Asociaţiei.

Art.36. Consiliul Director este alcătuit din 4 persoane pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea realegerii: Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi şi un Secretar;

Membrii Consiliului Director se aleg de către Adunarea Generală dintre membrii acesteia.

Consiliul Director este condus de către Preşedinte.

Art.37. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. Preşedintele reprezintă Asociaţia în relaţia cu terţii şi încheie acte juridice în numele acesteia.

Art.38. Consiliul Director se întruneşte ori de câte este nevoie la convocarea oricărui membru al său.

Modul de convocare şi procedurile se vor detalia în Regulamentul de Ordine Interioara al Asociaţiei.

Art.39. Şedinţa Consiliului Director este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Art.40. Membrii Consiliului Director pot participa la şedinţe prin teleconferinţă, videoconferinţă sau alte mijloace similare de comunicaţie, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele şi fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului şi de a vota.

Art 41. Persoanele care au deținut o funcție în Consiliul Director pot fi realese în aceeaşi funcție sau în altă funcție în cadrul Consiliului Director. Mandatele pot fi consecutive.

Art.42.În cazul în care unul dintre membrii Consiliului Director renunță la funcție sau nu îşi mai poate îndeplini funcția se va convoca Adunarea Generală şi se vor organiza alegeri pentru funcţia rămasă vacantă.

Art.43. Oricare membru al Consiliului Director poate fi revocat din funcție de către Adunarea Generală, la propunerea scrisă a oricărui membru al Asociației dacă nu îşi îndeplineşte obligațiile specifice de membru al Consiliului Director sau dacă se face vinovat de încălcarea gravă a legii, a Actului Constitutiv sau a Statutului Asociației.

În cadrul Adunării Generale care votează  revocarea unui membru al Consiliului Director, se vor organiza alegeri pentru ocuparea postului vacant.

Art.44. Propunerile privind candidații la funcțiile Consiliului Director se fac de către membrii ai Asociaţiei şi se supun la vot în cadrul Adunării Generale.

Art.45.Un membru al Consiliului Director îşi pierde funcția odată cu pierderea calității de membru.

Art.46. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. Asigură aplicarea şi respectarea Actului Constitutiv, Statutului şi Regulamentului de Ordina Interioară;
 2. Convoacă Adunarea Generală a Asociației în condițiile stabilite în Statut şi pregăteşte ordinea de zi;
 3. Prezintă în fața Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bugetul, bilanțul contabil, proiectul bugetului pentru perioada următoare şi proiectul activităților Asociației;
 4. Aprobă primirea de noi membri, reprimirea unor foşti membri sau excluderea unui membru;
 5. Aprobă politica de personal a Asociației şi acordarea de salarii/indemnizații;
 6. Acordă premii şi recompense membrilor Asociației care s‐au evidențiat în activităţile acesteia;
 7. Încasează cotizațiile, acceptă primirea sponsorizărilor, donațiilor şi altor acte juridice cu titlu gratuit şi administrează patrimoniului Asociației;
 8. Stabileşte utilizarea fondurilor Asociaţiei conform prezentului Statut şi a hotărârilor Adunării Generale;
 9. Aprobă operaţiunile financiare;
 10. Aprobă schimbarea sediului Asociației;
 11. Împuterniceşte persoane, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Asociației, în vederea încheierii de acte juridice în numele şi pe seama Asociației sau în vederea îndeplinirii oricărei alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 12. Supune spre dezbatere şi aprobare Adunării Generale, a propunerilor de modificare a Actului Constitutiv şi/sau a Statutului Asociației;
 13. Modifică Regulamentul de Ordine Interioară, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociației;
 14. Duce la îndeplinire orice hotărâre a Adunării Generale.

Art.47. Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

Art.48. Preşedintele este ales pe o perioadă de 5 ani şi are următoarele atribuţii:

 1. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
 2. Încheie în numele și pe seama Asociației acte juridice de dispoziție sau administrare;
 3. Prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 4. Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.

Cenzorul/Comisia de Cenzori

Art. 49. Numirea unui cenzor este obligatorie doar în situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 15 membrii asociaţi. În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

Art.50. Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz, este organul de control financiar intern al Asociaţiei fiind numit în funcţie de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. Revocarea acestuia poate fi realizată, motivat, oricând.

Art.51. Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membrii Asociaţiei iar cel puțin unul este expert contabil sau contabil autorizat în condițiile legii.

Art.52. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.53. Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor.

Art.54. În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

 1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 4. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.55. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

CAPITOLUL VI. PREVEDERI FINALE

Art.56. Asociaţia se dizolvă de drept, prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, sau prin hotărârea Adunării Generale.

Art.57.  Asociația se dizolvă de drept în următoarele situații:

 1. Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă  în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. Reducerea numărului de membri sub limita fixată  de lege (3 membri), dacă  acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
 3. Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, trebuia să se constituie Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director.

Art. 58. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

 Art.59. Asociația se dizolvă  prin hotărâre judecătorească, pronunțată  de instanța competentă, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele situații:

 1. Când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. Când Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s‐a constituit;
 4. Când Asociația a devenit insolvabilă;
 5. În orice altă situație prevăzută de lege

Art.60. Instanța competentă care hotărăşte dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia Asociația îşi are sediul.

Art.61. Asociația se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, însă este necesar votul a cel puțin două  treimi din totalitatea membrilor Asociației.

Art.62.În acest caz, Adunarea Generală stabileşte destinația bunurilor rămase după lichidare, cu o majoritate de două  treimi din voturile membrilor prezenți. Predarea‐primirea acestor bunuri se face pe bază  de proces‐verbal.

Art.63. În termen de 15 zile de la data  şedinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor şi fundațiilor.

Art.64.  În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art.65.Procedura de dizolvare şi lichidare precum şi procedura de transfer al patrimoniului se supun prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.66. Asociația poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții şi persoane juridice sau fizice din țară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art.67. Colaborarea cu alte organizații similare se realizează în baza hotărârii Consiliului Director, iar afilierea la uniuni sau federații se realizează în baza hotărârii Adunării Generale.

Art.68.Litigiile apărute între Asociație şi membrii săi sau între Asociație şi alte persoane fizice sau juridice vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente, potrivit legislației în vigoare.

Art.69. Prevederile prezentului Statut se completează  cu Actul Constitutiv al Asociației, cu O.G. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice alte dispoziții legale în vigoare.

Art.70. Modificarea sau completarea prezentului Statut se va face în formă scrisă, prin hotărâre a Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condițiilor impuse de Actul Constitutiv, de Statut şi de legislația aplicabilă.