Regulamentul de Ordine Interioară al Asociaţiei Amicii Salvamont Braşov

I. Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară are ca obiect modul de organizare şi desfăşurare a activităţii interne în cadrul Asociaţiei Amicii Salvamont Braşov, precum şi stabilirea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate prin Statutul Asociaţiei.

Art.2. Dispoziţiile prezentului Regulament de Ordine Interioară sunt obligatorii şi se aplică tuturor membrilor, parte a Conducerii sau nu, indiferent de vechime sau contribuţie la activitatea Asociaţiei, pentru persoanele încadrate cu contract de munca, pe bază de convenţii civile, colaboratori sau voluntarilor înscrişi pentru a desfăşura activităţi în cadru Asociaţiei.

Art.3. Conform articolului 3 din Statut, Asociaţia poate deschide filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate şi se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate.

Art.4. Prezentul Regulament de Ordine Interioară se adoptă şi se modifică de către Consiliul Director, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Statutului Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare. Regulamentul se va interpreta şi se va aplica în concordanţă cu acestea.

Art.5. Conform Actului Constitutiv Asociaţia Amicii Salvamont Braşov este o organizaţie apolitică, în sensul de nefavorizare şi echidistanţă faţă de organizaţiile politice, ideologii,  programe politice/electorale sau oameni politici cu sau fără funcţii de demnitate publică, nici chiar temporar sau condiţionat.

Art.6. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov poate urmări şi lua poziţii publice favorabile/nefavorabile faţă de actele şi acţiunile contrare principiilor pe care le apără întreprinse de companii private, persoane publice/private, instituţii publice/private, chiar aparţinând structurilor politice sau care sunt numite din structuri politice, dar numai referitor la acele acte şi acţiuni, nu cu referire la acea persoană sau structură.

II. Aspecte financiare

Art.7. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov va funcţiona în baza fondurilor provenite din: cotizaţiile membrilor; dobânzi şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; dividentele societăţilor comerciale înfiinţate; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.

Art.8. Valoarea cotizaţiei anuale şi data până la care se plăteşte este stabilită de Adunarea Generală în cadrul şedinţei ordinare.

Art.9. Cheltuielile realizate din fondurile Asociaţiei vor fi făcute numai cu aprobarea Consiliului Director. Nerespectarea acestei prevederi va atrage după sine avertizarea şi în funcţie de gravitatea faptei excluderea din Asociaţie. Prejudiciul adus va fi recuperat de la cel care a realizat nepermis cheltuieli din fondurile Asociaţiei.

Art.10. Supervizarea cheltuielilor va fi realizată de către un contabil angajat de Asociaţie.

Art.11. Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe(bugete publice/locale, fonduri europene, etc) vor fi făcute de către coordonatorul desemnat să se ocupe de proiect, conform bugetului aprobat al proiectului respectiv.

Art.12. Coordonatorul unui asemenea proiect poate fi desemnat atât din interiorul Asociaţiei cât şi din afara ei. Membrul care iniţiază un proiect şi se implică în scrierea/implemetarea lui va avea întâietate la desemnarea sa în calitate de coordonator de proiect.

Art.13. Modul de cheltuire a fondurilor din  finanţele Asociaţiei va fi aprobat de Consiliul Director şi supervizat de contabilul Asociaţiei. Eventualele nereguli în cheltuirea acestor fonduri vor fi suportate de către Coordonatorul de proiect.

III. Membrii Asociaţiei

Art.14. Conform Statutului Asociaţia poate avea membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii de onoare, aspiranţi, personal angajat şi voluntari.

Art.15. Persoanele care doresc să devină membrii trebuie să completeze Formularul de Adeziune şi să îl trimită semnat în original, împreună cu o copie după buletin,  la Consiliul Director.

Art.16. Cererile de dobândire a calităţii de membru vor fi dezbătute de Consiliul Director. Persoanelor acceptate li se va comunica decizia în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii. Împreună cu decizia se va transmite şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentului de Ordine Interioară(poate fi trimis pe mai).

Art.17. Calitatea de membru se pierde prin:

 1. Renunţarea scrisă la calitatea de membru adresată Consiliului Director;
 2. Neachitarea cotizaţiei anuale în termen de 6 luni de la termenul stabilit;
 3. Excludere, la propunerea Consiliului Director ca sancţiune pentru: încălcări grave sau încălcări repetate ale prevederilor Actului Constitutiv  şi/sau Statutului  şi/sau Regulamentului de Ordine Interioară, acţiuni  şi/sau conduite repetate ce contravin scopului Asociaţiei, precum  şi pentru alte fapte grave aflate în contradicţie cu activitatea Asociaţiei;

Art.18. Conform articolului 15 din Statut, membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. Să participe la Adunarea Generală şi să îşi exprime votul în cadrul acesteia;
 2. Să participe la orice activitate organizată şi/sau coordonată de Asociaţie;
 3. Să utilizeze baza materială si informaţională a Asociaţiei pentru atingerea obiectivelor;
 4. Să participe la activităţi în ţară şi străinatate, în domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 5. Să  prezinte Consiliului Director al Asociaţiei propuneri, sugestii  şi sesizări în legătură cu orice problemă  referitoare la organizarea  şi/sau activitatea Asociaţiei şi să primească răspunsuri de la acestea, în termen de 30 de zile calendaristice;
 6. Să  îşi exprime în mod civilizat opiniile cu privire la activitatea oricărui organ de conducere, administrare şi control al Asociaţiei, cu privire la orice problemă ce afectează activitatea Asociaţiei;
 7. Să fie informaţi, la cerere, cu privire la activitatea şi situaţia financiară a Asociaţiei;
 8. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei.

Art.19. Membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. Să cunoască şi să respecte prevederile Actului Constitutiv, Statutului Asociaţiei şi Regulamentului de Ordine Interioară şi hotărârile organelor de conducere, administrare şi control;
 2. Să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei;
 3. Să participe la activităţile desfăşurate sau coordonate de Asociaţie;
 4. Să participe anual la cel puţin o Adunare Generală a Asociaţiei;
 5. Să participe la acţiuni în ţară şi străinătate, în domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 6. Să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei şi să  nu întreprindă  acţiuni sau să nu manifeste conduite care contravin scopului sau intereselor Asociaţiei;
 7. Să îşi susţină orice propunere referitoare la modificarea organizării  şi/sau structurii Asociaţiei în cadrul Adunării Generale;
 8. Să achite cotizaţia până la termenul stabilit.

Art.20. Membrii Asociaţiei vor putea comunica prin e-mail/telefon, dar îşi pot exprima opiniile pe site-ul http://amicii-salvamont.net/, iar Consiliul Director poate elabora newslettere cu privire la activitatea Asociaţiei. Toate comunicările, notificările şi propunerile membrilor către Consiliul Director se fac în scris, fie prin e-mail, fie prin adresă semnată şi transmisă Consiliului Director.

Art.21. Convocările/Procesele-verbale ale întâlnirilor se transmit membrilor fie prin e-mail, fie prin adresă semnată şi ştampilată.

Art.22. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov îşi încurajează membrii să aibă între ei relaţii de prietenie, indiferent de categorie, funcţie, pregătire sau alte caracteristici. Membrii au obligaţia de a manifesta în relaţiile dintre ei sau dintre aceştia si diversele Organe si Structuri ale Asociaţiei o atitudine de respect reciproc, echitate, corectitudine, dreaptă măsură şi nediscriminare chiar şi când există divergenţe sau conflicte.

Art.23. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov va fi  transparentă faţă de membri în toate aspectele activităţii sale: financiare, materiale, decizii, documente, atitudini, acţiuni, etc.

Art.24. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov va promova principiul competenţei atât în relaţiile interne, cât şi în luarea deciziilor din cadrul Asociaţiei. Criterii precum vechimea în Asociaţie sau meritele trecute, statutul social sau contribuţiile materiale, interesul sau popularitatea sunt pe plan secundar faţă de priceperea unei persoane într-o anumită problemă ca rezultat al inteligenţei, instruirii şi experienţei în domeniu.

Art.25. Membrii Asociaţiei sunt încurajaţi să îşi asume responsabilităţi, dar numai în limitele posibilităţilor lor, fiind esenţial ca ei să trateze cu mare seriozitate sarcinile şi rolurile asumate şi regulile existente şi să nu se implice nici ei personal şi nici să nu implice pe alţii sau Asociaţia în atitudini sau acţiuni pentru care nu au pregătirea şi resursele necesare.

Art.26. Orice membru care şi-a asumat prezenţa la o activitate, contribuţia la o anumită sarcină sau faptul că va reprezenta Asociaţia în întâlniri ne/oficiale cu alte părţi are obligaţia  de a anunţa din timp imposibilitatea de a participa în cazul în care intervine o situaţie prioritară şi să se asigure că sarcina poate fi preluată eficient de către alt membru.

Art.27. Asociaţia Amicii Salvamont Braşov pune accent pe principialitate în toate deciziile şi activităţile proprii şi pretinde acest lucru şi membrilor săi. Asociaţia va pune corectitudinea, legalitatea şi moralitatea mai presus de eficienţa cu orice preţ, pragmatismul excesiv şi disponibilitatea prea ridicată la compromisuri. Asociaţia va pune accentul pe reglementările interne (Statut, Regulement Intern, Hotărâri ale Adunării Generale şi Consiliului Director) clare şi bine coroborate (atât între ele cât şi cu actele normative în vigoare), care să fie cunoscute şi respectate de toţi membrii şi de Organele de Conducere şi Control şi de toate celelalte posibile viitoare structuri ale Asociaţiei.

IV. Adunarea Generală a Asociaţiei

Art.28. Conform articolului 18 din Statut, organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor având câte un singur vot.

Art.29. Adunarea Generală controlează, numeşte şi revocă Consiliul Director şi Cenzorul/ Comisia de Cenzori.

Art.30. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sedinţă ordinară şi în sedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei. În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 7 zile cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Art.31. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director cu 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită prin înştiinţări scrise ce vor cuprinde data stabilită, locul desfăşurării şi ordinea de zi (se pot trimite şi prin e-mail).

Art.32. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Consiliul Director cu 15 zile calendaristice înainte de data stabilită prin înştiinţări scrise ce vor cuprinde data stabilită, locul desfăşurării şi ordinea de zi (se pot trimite şi prin e-mail).

Art.33. În cazul în care membrii doresc discutarea şi/sau supunerea la vot a altor aspecte  decât cele incluse în ordinea de zi au obligaţia de a le transmite Consiliului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire.

Art.34. Problemele administrative interne ale Asociatiei sunt deschise unor persoane din exterior numai pe bazş contractuală (audit extern, delegaţi ai finanţatorilor sau structurilor colaboratoare la un anume proiect, în scop didactic etc.), sau în baza legii (organe de control în exerciţiul autorităţii publice).

V. Consiliu Director al Asocieţiei

Art.35. Conform articolelor 35 şi 36 din Statut, Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei şi este compus din Preşedinte, 2 Vicepreşediţi şi Secretar General.

Art.36. Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea oricărui membru al său. Convocarea se trimite cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte de data stabilită în format scris şi va cuprinde data stabilită, locul desfăşurării şi ordinea de zi (se pot trimite şi prin e-mail). Consiliul Director este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din membrii acestuia. Consiliul Director poate lua hotărâri cu o majoritate simplă de voturi.

Art.37. Consiliul Director este desemnat pe o durată de 5 ani din rândul membrilor Adunării Generale.

Art.38. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 1. Asigură aplicarea şi respectarea Actului Constitutiv, Statutului şi Regulamentului de Ordina Interioară;
 2. Convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei în condiţiile stabilite în Statut şi pregăteşte ordinea de zi;
 3. Prezintă în faţa Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bugetul, bilanţul contabil, proiectul bugetului pentru perioada următoare şi proiectul activităţilor Asociaţiei;
 4. Aprobă primirea de noi membri, reprimirea unor foşti membri sau excluderea unui membru;
 5. Aprobă politica de personal a Asociaţiei şi acordarea de salarii/indemnizaţii;
 6. Acordă premii şi recompense membrilor Asociaţiei care s‐au evidenţiat în activităţile acesteia;
 7. Încasează cotizaţiile, acceptă primirea sponsorizărilor, donaţiilor şi altor acte juridice cu titlu gratuit şi administrează patrimoniului Asociaţiei;
 8. Stabileşte utilizarea fondurilor Asociaţiei conform prezentului Statut şi a hotărârilor Adunării Generale;
 9. Aprobă operaţiunile financiare;
 10. Aprobă schimbarea sediului Asociaţiei;
 11. Împuterniceşte persoane, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru a Asociaţiei, în vederea încheierii de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau în vederea îndeplinirii oricărei alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 12. Supune spre dezbatere şi aprobare Adunării Generale, propunerile de modificare a Actului Constitutiv şi/sau a Statutului Asociaţiei;
 13. Modifică Regulamentul de Ordine Interioară, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei;
 14. Duce la îndeplinire orice hotărâre a Adunării Generale.

Art.39. Punerea în practică a deciziilor se va face prin desemnarea unui responsabil din cadrul membrilor activi ai Asociaţiei Amicii Salvamont Braşov. Responsabilul va duce la îndeplinire sarcina singur sau împreună cu un colectiv pe care şi-l formează din membrii activi ai Asociaţiei şi voluntari.

Art.40. La acţiunile proprii ale Asociaţiei pot participa şi alte persoane, dar numai cu acordul conducerii Asociaţiei sau în baza unui contract de colaborare/voluntariat.

Art.41. După expirarea mandatului primului Consiliu Director, membrii următorului Consiliu Director vor fi aleşi în cadrul Adunării Generale.

Art.42. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului Director renunţă la funcţie sau nu îşi mai poate îndeplini funcţia se va convoca Adunarea Generală şi se vor organiza alegeri pentru funcţia rămasă vacantă.

Art.43. În decurs de o lună, dar nu mai târziu de cinci zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală, membrii care doresc să facă parte din Consiliul Director vor transmite Secretarului Asociaţiei o notificare scrisă în acest sens (inclusiv e-mail). Notificarea va cuprinde funcţia la care candidează şi câteva propuneri privind activităţile Asociaţiei.

Art.44. Consiliul Director în funcţiune va alcătui o listă de aspiranţi la Consiliul Director (inclusiv membrii Consiliul Director în funcţiune, dacă aceştia doresc să continue activitatea, indicând funcţia la care candidează). În cadrul Adunării Generale, respectivele persoane vor fi votate pe rând – întâi Preşedintele, apoi Vicepreşedinţii, iar la urmă Secretarul General.

Art.45. În cazul unei egalităţi, imediat după numărarea voturilor se organizează un nou tur de scrutin, numai cu cele două persoane implicate. Dacă egalitatea se menţine, se trage la sorţi.

Art.46. Votul va fi secret, urmând ca membrii participanţi să voteze prin documente tipărite pe care să îşi exprime opţiunea pentru fiecare funcţie, anonime, întocmite de Secretarul Asociaţiei. Persoanele care întrunesc cele mai multe voturi pentru funcţia la care au candidat vor fi alese în cadrul Consiliului Director.

Art.47. În cazul în care un membru al Asociaţiei sesizează vreo încălcare a atribuţiilor sau vreun abuz din partea membrilor aleşi ai Consiliului Director, aceştia din urmă vor oferi explicaţii în cadrul Adunării Generale. Dacă membrii Asociaţiei nu acceptă explicaţiile prezentate, considerând că respectivul membru al Consiliului Director aduce atingere imaginii şi bunurilor Asociaţiei, aceştia vor revoca persoana din funcţia ocupată în Consiliul Director. În cadrul aceleiaşi Adunări Generale se va numi un interimar pentru funcţia rămasă liberă, urmând să se înceapă pregătirile pentru alegeri anticipate (Cf.art.43-46) pentru ocuparea permanentă a funcţiei libere în Consiliul Director.

Art.48. Decizia de revocare/menţinere a respectivului membru al Consiliului Director se va lua cu o majoritate simplă din voturile membrilor prezenţi.

Art.49. În cazul excluderii unui membru al Consiliului Director, ceilalţi membri vor propune un interimar pentru funcţia respectivă. În cazul excluderii tuturor membrilor ai Consiliului Director, se vor numi interimari pentru toate funcţiile şi se vor începe pregătirile pentru alegeri anticipate.

Art.50. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

 1. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
 2. Încheie în numele şi pe seama Asociaţiei acte juridice de dispoziţie sau administrare;
 3. Prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 4. Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.

Art.51. În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, Vicepreşedinţii exercită atribuţiile acestuia.

Art.52. Preşedintele Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al Consiliului Director, pe o perioadă limitată (de ex. pentru conducerea Adunării Generale).

Art.53. Vicepreşedinţii Asociaţiei au următoarele atribuţii:

 1. a) În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, îl înlocuiesc pe acesta, îndeplinindu-i toate atribuţiile;
 2. b) Răspund de problemele stabilite de Consiliul Director şi prezintă situaţia Asociaţiei în cadrul şedinţelor Consiliului Director;
 3. c) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.

Art.54. Secretarul General al Asociaţiei are următoarele atribuţii:

 1. a) Coordonează, îndrumă şi controlează structura administrativă a Asociaţiei;
 2. b) Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 3. c) Organizează alegerile în cadrul Adunării Generale;
 4. d) Menţine registrul de corespondenţă;
 5. e) Urmăreşte ţinerea la zi a evidenţelor Asociaţiei şi se îngrijeşte de menţinerea în bună ordine a actelor Asociaţiei;
 6. f) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.

Art.55. Secretarul General al Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al Consiliului Director sau al Asociaţiei, pe o perioadă limitată.

Art.56. În activitatea de organizare a alegerilor, pentru asigurarea transparenţei, Secretarul General va beneficia de sprijinul a cel puţin 2 membri ai Asociaţiei, propuşi de către Preşedinte şi Vicepreşedinte. Activitatea este voluntară, neconstituind o obligativitate pentru membrii Asociaţiei.

VI. Cenzor/Comisia de Cenzori

Art.57. Conform articolului 50 din Statut, organul de control financiar intern al Asociaţiei este Cenzorul/Comisia de Cenzori.

Art.58. Cenzorul/Comisia de Cenzori supraveghează activităţile financiare ale Asociaţiei (activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi activitatea economico-financiară).

Art.59. Cenzorul/Comisia de Cenzori poate solicita explicaţii pentru orice activitate financiară a Asociaţiei, persoanei sau organelor care s-au ocupat cu respectiva activitate. Persoana în cauză este obligată să-i asigure accesul la documentele solicitate.

VII. Activitatea Asociaţiei

Art.60. Pentru a putea desfăşura o activitate în teren în numele Asociaţiei, membrul/membrii Asociaţiei va/vor completa o fişă de activitate ţinută de Secretarul Asociaţiei, în care vor fi precizate:

 1. Componenţa echipei;
 2. Traseul şi perioada deplasării;
 3. Obiectivul deplasării;
 4. Materialele Asociaţiei folosite

Art.61. Consiliul Director validează acţiunea propusă şi componenţa echipei. Nicio acţiune nu se poate desfăşura fără avizul Consiliului Director. În lipsa acestui aviz, resposabilitatea revine fiecărui participant, individual, Asociaţia nefiind responsabilă de urmările acţiunii. În astfel de situaţii nu pot fi folosite materialele Asociaţiei sau numele acesteia.

Art.62. Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară foarte gravă şi poate fi pedepsită cu excluderea din rândul membrilor.

Art.63. Membrii participanţi sunt obligaţi să evite producerea unor accidente şi să ia toate măsurile pentru a-i ajuta pe cei care au fost victimele unor accidente.

Art.64. Fiecare activitate în teren va avea un şef de echipă, care hotărăşte programul activităţii. Acesta poate fi cel care a propus activitatea sau poate fi desemnat ţinând cont de propunerile membrilor şi de tipul activităţii desfăşurate. Şeful de echipă va completa fişa de activitate şi o declaraţie tip prin care se angajează să depună toate eforturile pentru a evita producerea unor accidente, punerea în pericol a vieţii sau integrităţii participanţilor, degradarea materialelor folosite ori desfăşurarea de activităţi care ar aduce atingere Asociaţiei sau membrilor acesteia.

Art.65. Asociaşia Amicii Salvamont Braşov încurajează membrii să se implice în cât mai multe activităţi ce ţin de scopul şi obiectivele Asociaţiei: activităţi montane (drumeţie, schi, alpinism, etc); refacerea/întreţinerea traseelor, marcajelor, refugiilor montane; organizarea de ateliere/seminari/dezbateri cu caracter montan, protecţia mediului înconjurător, etc.

VIII. Baza materială a Asociaţiei

Art.66. Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Asociaţiei pot fi folosite numai de către membrii Asociaţiei, persoanele încadrate cu contract de muncă/voluntariat/convenţii civile sau de către membrii altor asociaţii similare, în cadrul unor activităţi de colaborare.

Art.67. Bunurile pot fi folosite şi pentru nevoi personale ale membrilor Asociaţiei, fără ca aceştia să obţină vreun profit din activităţile desfăşurate, dar numai cu aprobarea Consiliului Director.

Art.68. Consiliul Director va desemna o persoană care să aibă în grijă şi care să gestioneze bunurile Asociaţiei.

Art.69. Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost încredinţate. În cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatenţie, acestea le pot fi imputate, după o analiză şi o hotărâre a Consiliului Director.

Art.70. Bunurile folosite trebuie înapoiate după finalizarea activităţii pentru care au fost solicitate. Întârzierea nejustificată a predării echipamentului se pedepseşte prin avertisment, pentru o perioadă de peste 14 zile, putându-se ajunge la excluderea din Asociaţie.

IX. Recompense şi sancţiuni

Art.71. Consiliul Director poate stabili acordarea de recompense membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite (diplome, medalii, bunuri etc.).

Art.72. Membrilor Asociaţiei care:

 1. încalcă prevederile Actului Constitutiv, Statutului, Regulamentului de Ordine Interioară, Hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale;
 2. produc deteriorarea voită a bunurilor Asociaţiei;
 3. pun în pericol din neatenţie sau reavoinţă viaţa şi integritate fizică a colegilor;
 4. nu respectă deciziile luate de către şeful echipei;
 5. provocă conflicte;
 6. încalcă normele de comportare civilizată în timpul activităţilor desfăşurate;
 7. nu plătesc cotizaţia în termen de 6 luni de la termenul stabilit:
 8. prin activitatea lor aduc daune Asociaţiei, de orice fel,

li se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

 1. Avertisment scris la prima abatere de orice fel;
 2. Excludere din Asociaţie la a doua abatere de aceeaşi natură.

Art.73. Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către Consiliul Director, în urma unei cercetări prealabile efectuate de către o persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după o discuţie cu persoana în cauză. Dacă în urma convocării aceasta refuză să se prezinte sau să ofere informaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

Art.74. Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de şase luni de la săvârşirea faptei.

Art.75. Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

Art.76. Contestaţia se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotărârea pronunţată de Consiliul Director este definitivă.

Art.77. Hotărârea de excludere poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicarea scrisă (data poştei/mail-ului), în formă scrisă către Consiliul Director al Asociaţiei. Decizia Consiliului Director va fi supusă confirmării Adunării Generale a Asociaţiei.

Art.78. Odata exclusă, o persoană poate deveni din nou membru al Asociaţiei Amicii Salvamont Braşov, după cel puţin doi ani de la data excluderii, parcurgând stagiul de membru aspirant.

X. Dispoziţii finale

Art.79. Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Direcor şi este obligatoriu pentru toţi membrii, parte a Conducerii sau nu, indiferent de vechime sau contribuţie la activitatea Asociaţiei, pentru persoanele încadrate cu contract de munca, pe bază de convenţii civile, colaboratori sau voluntarilor înscrişi pentru a desfăşura activităţi în cadru Asociaţiei.

Art.80. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a Adunării Generale. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora.